Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών επάρκειας για αξιωματικούς ασφάλειας πλοίου

security.gr-logo-out-default.jpg


Κανονισμός VI/5    com2011_0555el01

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών επάρκειας για αξιωματικούς ασφάλειας πλοίου

  1. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας αξιωματικού ασφάλειας πλοίου πρέπει:

(1)   να έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών ή ενδεδειγμένη θαλάσσια υπηρεσία και γνώση των λειτουργιών του πλοίου, και

(1)   να ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας για έκδοση πιστοποιητικών επάρκειας αξιωματικού ασφάλειας πλοίου που ορίζεται στο τμήμα Α-VI/5 παράγραφοι 1 έως 4 του κώδικα STCW.

  1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την έκδοση πιστοποιητικού επάρκειας σε κάθε άτομο που διαπιστώνεται ότι έχει τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

 

Share!