Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας

security.gr-logo-out-default.jpg

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται πληροφορίες τόσο για τη νέα ειδικότητα ΙΕΚ όσο και για τη διαδικασία πιστοποίησης των επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο. Ειδικότερα, μπορείτε να πληροφορηθείτε και να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία για τα ακόλουθα κανονιστικά κείμενα:

1. Κανονιστικό Πλαίσιο έγκρισης νέας ειδικότητας.
2. Κανονισμός Πιστοποίησης της νέας ειδικότητας ΙΕΚ.
3. Κανονισμός Πιστοποίησης των επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 (ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ)

Η νέα ειδικότητα
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε εξειδικευμένο προσωπικό, προχώρησε στη σύνταξη, έγκριση και δημοσίευση στο ΦΕΚ Β’ 1715/2012 της νέας ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας Επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό)».
Η ειδικότητα εντάσσεται στον Τομέα «Υγείας – Αισθητικής», ομάδα «Κοινωνικών Υπηρεσιών» και παρέχεται από το φθινοπωρινό εξάμηνο 2012 Β.

Σε ποιους απευθύνεται
Η ειδικότητα απευθύνεται σε νέους και νέες που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας. Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας Επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό)» μπορούν να λάβουν Άδεια Εργασίας Κατηγορίας Α’ και να απασχοληθούν στην αγορά εργασίας σε όλες τις επιχειρησιακές και διοικητικές απαιτήσεις των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και των Τμημάτων Εσωτερικής Ασφαλείας μεγάλων επιχειρήσεων, όλων των τομέων της οικονομίας, σε επίπεδο εξαρτημένης εργασίας ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εισαγωγή – Διάρκεια σπουδών
Ο τύπος τίτλου σπουδών εισαγωγής είναι το απολυτήριο Γυμνασίου. Η φοίτηση διαρκεί ένα (1) εξάμηνο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση των προγραμμάτων της ειδικότητας μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΙΕΚ ή στα τηλέφωνα 213.13.11.586 και 213.13.11.645.

Πιστοποίηση – Απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1, συμμετέχουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Οι εξετάσεις προκηρύσσονται και διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στο πλαίσιο των εξετάσεων που διενεργούνται για όλες τις ειδικότητες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ.

Κανονιστικό Πλαίσιο έγκρισης νέας ειδικότητας
Το ΦΕΚ Β’ 1715/17-05-2012, που αφορά στην έγκριση της νέας ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας Επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό)», μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Κανονισμός Πιστοποίησης
Ο Κανονισμός Πιστοποίησης της ειδικότητας, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3032/15-11-2012, περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της επαγγελματικής δραστηριότητας, ανάλυση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, διαδικασία εξετάσεων και κατάλογο των ερωτήσεων από τον οποίο αντλούνται τα θέματα των εξετάσεων πιστοποίησης (τόσο των αποφοίτων ΙΕΚ της ειδικότητας όσο και των επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο).
Τον Κανονισμό Πιστοποίησης μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

Ποιους αφορά
Η διαδικασία αφορά στους επαγγελματίες της ειδικότητας «Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο.

Πώς διεξάγεται η Πιστοποίηση
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΚΕ.ΜΕ.Α.) έχουν προχωρήσει στη μεταξύ τους συνεργασία, με στόχο τη διενέργεια της πιστοποίησης των επαγγελματιών της ειδικότητας «Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο.
Συγκεκριμένα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως αποκλειστικά αρμόδιος για την πιστοποίηση των επαγγελματιών της ειδικότητας «Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, αναθέτει την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας επαγγελματιών στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Για πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων, κατάθεση αιτήσεων υποψηφιότητας και λοιπές λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες θα πρέπει να απευθύνονται στο ΚΕ.ΜΕ.Α. στο τηλ. 210.74.81.421 (www.kemea.gr).

Απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας
Στους επιτυχόντες επαγγελματίες της διαδικασίας εξετάσεων πιστοποίησης ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί «Βεβαίωση Επάρκειας», η οποία αντιστοιχεί στο «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1», του αρ. 6 παρ. 1 του Ν.2009/1992.

Κανονιστικό Πλαίσιο πιστοποίησης Επαγγελματιών
Το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» ΦΕΚ 2899 τ. Β΄/29.10.2012, περιλαμβάνει αναλυτικά τις διαδικασίες οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων, το φορέα διενέργειας, το δικαίωμα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Το Κανονιστικό Πλαίσιο πιστοποίησης Επαγγελματιών μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Κανονισμός Πιστοποίησης Επαγγελματιών
Τον Κανονισμό Πιστοποίησης των Επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.

Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 261 τ. Α΄/9 Δεκεμβρίου 2013), δόθηκε παράταση ισχύος των αδειών εργασίας. Το Νόμο μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ τον υπ. αριθμ. Ν. 4218/2013 με τίτλο: «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 268 Α΄) – Παράγραφος 11 «Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας» Άρθρο 6.

Share!