ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

security.gr-logo-out-default.jpg

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8
10 Ιανουαρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4229
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά−
σεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται οι προϋπο−
θέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας για τη χρήση
χώρων συνάθροισης κοινού, στους οποίους δίνονται θε−
ατρικές, χορευτικές ή μουσικές παραστάσεις ή παρου−
σιάζονται άλλα, παρεμφερούς μορφής, οπτικοακουστικά
δρώμενα. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται
στα κέντρα διασκέδασης και σε παραστάσεις που διε−
νεργούνται σε υπαίθριους μη περιφραγμένους χώρους.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι
εξής ορισμοί:
1. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου πα−
ραστάσεων (ή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας): η
εκτελεστή διοικητική πράξη με την οποία πιστοποιείται
ότι ένας χώρος πληροί τις απαιτήσεις της πολεοδομικής
νομοθεσίας για τη διενέργεια παραστάσεων με ασφάλεια
των εργαζομένων και του κοινού, χωρίς να προκαλείται
όχληση στους περίοικους, ενώ παράλληλα προσδιορίζε−
ται με αυτήν ο μέγιστος πληθυσμός του χώρου.
2. Άδεια παράστασης: η εκτελεστή διοικητική πράξη,
με την οποία προσδιορίζεται ο μέγιστος πληθυσμός
και πιστοποιείται ότι μία παράσταση που θα δοθεί σε
συγκεκριμένες ημερομηνίες, σε οριζόμενο χώρο, στε−
γασμένο ή υπαίθριο περιφραγμένο, για τον οποίο δεν
έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας μπο−
ρεί να πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες ασφάλειας των
εργαζομένων και του κοινού και χωρίς να προκαλείται
όχληση στους περιοίκους.
3. Μέγιστος πληθυσμός: ο μέγιστος επιτρεπόμενος
αριθμός προσώπων (εργαζομένων – κοινού) χώρου ή
παράστασης βάσει των προβλεπόμενων μέτρων ασφα−
λείας, όπως καθορίζεται στο π.δ. 71/1988.
4. Χώρος παραστάσεων (ή χώρος): το κτίριο ή διακριτό
μέρος κτιρίου που έχει λειτουργική ενότητα και στο
οποίο συναθροίζεται το κοινό και δίδεται η παράσταση
ή ο περιφραγμένος υπαίθριος χώρος, στον οποίο συνα−
θροίζεται το κοινό και δίνεται η παράσταση.
5. Πολυχώρος: ακίνητο ή συγκρότημα ακινήτων, το
οποίο περιέχει περισσότερους του ενός χώρους πα−
ραστάσεων.
Άρθρο 3
Επιτρεπόμενοι χώροι παραστάσεων
1. Παράσταση επιτρέπεται να γίνεται σε θέατρο ή
χώρο, για τον οποίο έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστα−
σης και λειτουργίας και μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η
σχετική άδεια. Κατ’ εξαίρεση, παράσταση επιτρέπεται
να γίνει και σε χώρο για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εφόσον χορηγη−
θεί άδεια παράστασης.
2. Σε περίπτωση πολυχώρου, εκδίδεται ενιαία άδεια
για όλους τους χώρους παραστάσεων. Ο έλεγχος των
κριτηρίων γίνεται για κάθε χώρο χωριστά.
3. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
ή άδεια παράστασης για παραστάσεις που δίνονται
σε αδειοδοτημένους χώρους συνάθροισης κοινού με
μέγιστο πληθυσμό μικρότερο των 50 ατόμων.
Άρθρο 4
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
και άδεια παράστασης
1. Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου εκ−
δίδεται από τον οικείο δήμο, μετά τη χορήγηση προέ−
γκρισης, με την επιφύλαξη της παρέκκλισης του άρθρου
7 παράγραφος 2 του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στη ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/9.12.2013 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Υγείας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής, (Β΄ 3106), κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη
ή του προσώπου στο όνομα του οποίου πρόκειται να
εκδοθεί η άδεια. Η άδεια έχει αόριστη διάρκεια.
Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περι−
λαμβάνει:
α. Φωτογραφίες του κτιρίου.
123
124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
β. Βεβαίωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό.
γ. Βεβαίωση κύριας χρήσης από αρμόδιο μηχανικό.
Στην ίδια βεβαίωση δηλώνεται υπεύθυνα ότι το κτίριο
υφίσταται νομίμως, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 1
του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), ή ότι το κτίριο
ή τμήματά του έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση
ή έχει ανασταλεί η κατεδάφισή τους με τις κείμενες
διατάξεις, καθώς και ότι το κτίριο πληροί τις γενικές
και ειδικές πολεοδομικές και λοιπές διατάξεις και κανο−
νισμούς, που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του,
όπως κάθε φορά ισχύουν.
δ. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας ή της άδειας
δόμησης του κτιρίου, εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση
κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών, οι οποίες έχουν
υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κα−
τεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατα−
σκευών, κατατίθεται βεβαίωση εξαίρεσης ή περαίωσης
από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή την
αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) ή βεβαίωση περαί−
ωσης της διαδικασίας υπαγωγής από το ηλεκτρονικό
σύστημα του ΤΕΕ ή βεβαίωση εξόφλησης του 30% του
ενιαίου ειδικού προστίμου από το ηλεκτρονικό σύστη−
μα του ΤΕΕ, ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου στον
οποίο έχουν υπαχθεί. Επίσης, υποβάλλονται αντίγραφα
κατόψεων –τομών της οικοδομικής άδειας ή της άδειας
δόμησης, ή κατά περίπτωση (ανάλογα με την υπαγωγή
στον αντίστοιχο νόμο εξαίρεσης – τακτοποίησης – ρύθ−
μισης) τα αντίγραφα των σχεδίων που έχουν υποβληθεί
στην αρμόδια αρχή ή στο ηλεκτρονικό σύστημα του
ΤΕΕ. Σε κτίρια που έχουν ανεγερθεί προ της ισχύος του
ΓΟΚ/1955 για τα οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια, κατατί−
θενται σχέδια αποτύπωσης (κάτοψη – τομή).
ε. Mετά την ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτό−
τητας Κτιρίου του άρθρου 4 του ν. 3843/2010, αντί των
δικαιολογητικών της περίπτωσης δ΄, υποβάλλονται το
πιστοποιητικό πληρότητας ή ενημέρωσης της Ταυτό−
τητας Κτιρίου και αντίγραφα κατόψεων τομών, όπως
αυτά επίσης υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα.
στ. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το
οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Αρχή,
χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών που ανανεώνεται 2
μήνες πριν τη λήξη του.
ζ. Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή
απόφαση 61167/17.12.2007 των Υφυπουργών Εσωτερικών
και Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 243).
η. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για τον ορι−
σμό υπευθύνου του θεάτρου και αναπληρωτή του και
υπεύθυνη δήλωση των τελευταίων ότι αποδέχονται τον
ορισμό τους.
θ. Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/
1986 του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου
σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται στη ΔΙ−
ΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/9.12.2013 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Υγείας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (Β΄ 3106).
2. Σε θέατρα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια μπο−
ρούν νομίμως να δίνονται παραστάσεις από διαφορετι−
κούς θιάσους χωρίς να είναι υποχρεωτική η αντικατά−
σταση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο
όνομα των διαφορετικών θιασαρχών.
Για τις περιπτώσεις αντικατάστασης της άδειας εφαρ−
μόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/9.12.2013 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Υγείας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (Β΄ 3106).
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3
η άδεια παράστασης εκδίδεται από τον οικείο δήμο,
μετά από αίτηση του υπεύθυνου της παράστασης, με
την οποία προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα στο
οποίο διενεργείται η αδειοδοτούμενη παράσταση, κα−
θώς και το περίγραμμα του χώρου μέσα στον οποίο
αυτή διενεργείται.
Η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό (ενεργητι−
κής) πυροπροστασίας για χρήση χώρου συνάθροισης
κοινού.
Για παραστάσεις με μέγιστο πληθυσμό πενήντα (50)
ατόμων, υποβάλλεται κοινή υπεύθυνη δήλωση του ιδι−
οκτήτη του χώρου και αυτού στο όνομα του οποίου
εκδίδεται η άδεια παράστασης, σχετικά με τη λήψη
όλων των απαραίτητων μέσων ασφάλειας του κοινού
και των εργαζομένων.
Για παραστάσεις με μέγιστο πληθυσμό μεγαλύτερο
των πενήντα (50) ατόμων, η υπεύθυνη δήλωση του προ−
ηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται από αρμόδιο μηχανικό.
4. Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου
καθορίζεται ο ετήσιος ανώτατος αριθμός παραστάσεων
που μπορούν να δοθούν σε ένα χώρο με άδεια παρά−
στασης. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
σαράντα (40) παραστάσεις ετησίως.
Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου μπο−
ρεί να ορίζονται χώροι στους οποίους επιτρέπεται η
διενέργεια παραστάσεων χωρίς να παραβλάπτονται
ουσιωδώς οι υφιστάμενες χρήσεις γης της περιοχής.
Άρθρο 5
Ουσιαστικές προϋποθέσεις για άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου − αποκλίσεις
1.α. Σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης για την έκδοση
οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989 όπου ήδη λειτουρ−
γούν θέατρα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή
έχουν λειτουργήσει πριν την ισχύ του παρόντος, η Πυ−
ροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει παρεκκλίσεις από
τις ειδικότερες διατάξεις των παραγράφων 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6 και 2.2 της παραγράφου 2, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. και
3.5. της παραγράφου 3., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4., 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7,
5.1.10 και 5.2.2 της παραγράφου 5 και 6.2.1.3 και 6.2.2. της
παραγράφου 6 του άρθρου 10 του π.δ. 71/1988 εφόσον
δεν θίγεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας και
αιτιολογείται από τεχνική έκθεση και μελέτη πυροπρο−
στασίας του αρμόδιου μηχανικού η αδυναμία πλήρους
εφαρμογής των διατάξεων του από 15.5/17.5.1956 β.δ.
(Α΄ 123) ή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 10 του
π.δ. 71/1988. Για την έγκριση των αποκλίσεων σε κάθε
περίπτωση απαιτείται η αύξηση των κατά την κείμενη
νομοθεσία προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και
μέσων πυροπροστασίας.
Η πυροσβεστική αρχή εγκρίνει τις αποκλίσεις, ύστερα
από απόφαση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από
βαθμοφόρους παραγωγικής Σχολής του Πυροσβεστικού
Σώματος, στην οποία συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον
Αξιωματικός.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 125
1.β. Για τα κτίρια της παρούσας παραγράφου επιτρέπε−
ται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κτιριοδομικού
Κανονισμού (απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3046/304/
30.01./3.2.1989 (Δ΄ 59) και του ν. 4067/2012) η χορήγηση
των εγκρίσεων ή αδειών, καθώς και η εκτέλεση των
οικοδομικών εργασιών που απαιτούνται για τη δημι−
ουργία των απαιτούμενων εξόδων διαφυγής, πέραν των
υπαρχουσών, εκτός του νομίμου περιγράμματος του
κτιρίου στον ακάλυπτο χώρο, καθώς και σε όμορα ακί−
νητα υπό την προϋπόθεση συναίνεσης των ιδιοκτητών
των ακάλυπτων χώρων και των όμορων ακινήτων, χωρίς
όμως να επέρχεται αύξηση των δομούμενων επιφανειών.
1.γ. Η απόφαση της ως άνω επιτροπής κοινοποιείται
στον ενδιαφερόμενο και προσβάλλεται με ένσταση εντός
προθεσμίας ενός (1) μηνός στην κατά τόπο αρμόδια Πυ−
ροσβεστική Αρχή. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από
Δευτεροβάθμια Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση
του οικείου αντιπεριφερειάρχη της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας πυρο−
σβεστικής αρχής η οποία αποτελείται από το διοικητή
αυτής ως πρόεδρο και δύο (2) διπλωματούχους μηχανι−
κούς που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.
Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης Δευτεροβάθμιας
Επιτροπής, ο κατά τόπο αρμόδιος διοικητής διαβιβάζει
την υποβληθείσα ένσταση με το σχετικό φάκελο στην
έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη υπηρεσία
του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η
Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση
του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, μετά από πρόταση του
διοικητή της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από το
διοικητή της αρμόδιας πλέον Πυροσβεστικής Αρχής
και δύο (2) διπλωματούχους μηχανικούς που έχουν την
ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, και υπηρετούν σε
υπηρεσία που εδρεύει στην περιοχή της αρμοδιότητας
του Αντιπεριφερειάρχη. Στην αυτοψία που διενεργείται
από τις παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να παρίσταται
ο ενδιαφερόμενος ή ο μελετητής.
2.α. Σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερο−
μηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας πριν τις
17.2.1989 και πρόκειται να λειτουργήσουν μετά την έναρ−
ξη ισχύος του παρόντος επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης
πυροπροστασίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ.
71/1988, όπως κάθε φορά ισχύει που υποβάλλεται για
έγκριση στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2.β. Για τα κτίρια της παρούσας παραγράφου επιτρέ−
πεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κτιριοδομι−
κού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304/30.01./
3.2.1989 και του ν. 4067/2012 η χορήγηση των εγκρίσεων
ή αδειών, καθώς και η εκτέλεση των οικοδομικών εργα−
σιών που απαιτούνται για τη δημιουργία των απαιτού−
μενων εξόδων διαφυγής, πέραν των υπαρχουσών, εκτός
του νομίμου περιγράμματος του κτιρίου στον ακάλυπτο
χώρο, καθώς και σε όμορα ακίνητα υπό την προϋπόθεση
συναίνεσης των ιδιοκτητών των ακάλυπτων χώρων και
των όμορων ακινήτων.
3. Για θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερο−
μηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις
17.2.1989, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ.
71/1988, όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 6
Κυρώσεις
Θέατρα που λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη,
από τις διατάξεις του παρόντος, άδεια εγκατάστασης
και λειτουργίας, σφραγίζονται από την αδειοδοτούσα
αρχή.
Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας παράστασης για
δύο (2) έτη, σε ιδιοκτήτες (σε περίπτωση ιδιοχρησίας)
ή σε μισθωτές ακινήτων, οι οποίοι διενεργούν παρα−
στάσεις χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του
παρόντος άδεια παράστασης.
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται με απόφαση
του οικείου δημάρχου πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ,
ανά παράβαση, το οποίο αποτελεί έσοδο του δήμου.
Άρθρο 7
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Ιδιοκτήτες ή μισθωτές χώρων, όπου δίδονται θεα−
τρικές και άλλες οπτικοακουστικές παραστάσεις χωρίς
άδεια οφείλουν, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, να λάβουν προσωρινό ή οριστικό
πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία και να υποβάλουν αίτηση για
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου.
Σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία
αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989
τηρείται η διαδικασία του άρθρου 4 της 13/2013 (Β΄ 1586)
Πυροσβεστικής Διάταξης.
Εφόσον σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με
ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας πριν
τις 17.2.1989 επιβάλλεται να εγκατασταθούν μόνιμα συ−
στήματα πυροπροστασίας, δύναται να χορηγηθεί άπαξ
προσωρινό πιστοποιητικό πυροπροστασίας χρονικής
διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους για την εγκατάστασή
τους και στη συνέχεια χορηγείται οριστικό πιστοποιη−
τικό πυροπροστασίας διάρκειας πέντε (5) ετών.
2. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για
τις χρήσεις γης της περιοχής, η χορήγηση αδείας εγκα−
τάστασης και λειτουργίας, καθώς και η έκδοση άδειας
νομιμοποίησης της αλλαγής χρήσης, σε θέατρα που
λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει αποδεδειγμένα κατά
τα τελευταία τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημο−
σιεύσεως του παρόντος στην εδαφική περιφέρεια του
Δήμου Αθηναίων, εφόσον ο μέγιστος πληθυσμός τους
δεν υπερβαίνει τα 150 άτομα. Στην περίπτωση αυτή
είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4178/2013,
εφόσον υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρε−
τες αλλαγές χρήσης κατά παρέκκλιση του άρθρου 8
του ν. 4178/2013 και δη αποκλειστικά και μόνο ως προς
τη χρήση. Η λειτουργία των θεατρικών αυτών χώρων
αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και, ιδίως, με
αναγγελίες παραστάσεων στον τύπο, συμβάσεις με
καλλιτέχνες, θεωρημένα εισιτήρια.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού συγκροτείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών
από τη δημοσίευση του παρόντος στο Υπουργείο Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού επιτροπή για την επανεξέτα−
ση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τους χώρους
θεάτρου, κινηματογράφου και λοιπών οπτικοακουστικών
τεχνών. Έργο της επιτροπής είναι η πρόταση για την
κωδικοποίηση και την τροποποίηση της ισχύουσας νο−
μοθεσίας με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης
άσκησης της τέχνης με παράλληλη διασφάλιση των
όρων ασφαλείας, υγιεινής και την αποτροπή της όχλη−
σης των περιοίκων.
Η επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο που
υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του από τον Υπουρ−
126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
γό Πολιτισμού και Αθλητισμού, έναν εκπρόσωπο που
υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουρ−
γό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρω−
τή του, από τον Υπουργό Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο
που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον
Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, έναν εκπρόσωπο
που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) έναν νομικό
από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με βαθμό του−
λάχιστον Παρέδρου που υποδεικνύεται, με τον αναπλη−
ρωτή του, από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους και έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται
από την Πανελλήνια Ένωση Ελεύθερου Θεάτρου, έναν
εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Ένωση μη Κερ−
δοσκοπικών Θιάσων, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύ−
εται από την Ένωση Χώρων Πολιτισμού Αθήνας, έναν
εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α.) και έναν
εκπρόσωπο του Συλλόγου Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.).
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω συλλογικά όργανα δεν
υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού
εγγράφου, τα πρόσωπα αυτά υποδεικνύονται από τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο πρόεδρος της
επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού.
4. Αποφάσεις σφράγισης χώρων, οι οποίες έχουν
συντελεστεί από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι τη δη−
μοσίευση του παρόντος, επανεξετάζονται βάσει των
διατάξεων του παρόντος από τις αρμόδιες υπηρεσίες
των δήμων, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων.
Άρθρο 8
Καταργείται κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που
είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 9
Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 76Α του ν. 2725/
1999 (Α΄ 121) που προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν.
3262/2004 (Α΄ 173), τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.
4 του ν. 3372/2005 (Α΄ 187), παρατάθηκε με το άρθρο 19
παρ. 1 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210) και εκ νέου με το άρθρο
17 παρ. 1 του ν. 4049/2012 (Α΄ 35) παρατείνεται για τρία
έτη από τη λήξη της.
Άρθρο 10
1. Στην περίπτωση α΄της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
2452/1996 (Α΄283), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
110 παρ. 6α του ν. 4172/2013 (Α΄167), προστίθεται εδάφιο
δεύτερο ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που οι ως άνω επιτροπές έχουν ως
αντικείμενο τη μελέτη, επεξεργασία, εισήγηση και νομι−
κή υποστήριξη διαχείρισης και λήψης μέτρων επί θεμά−
των αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, δύναται να προεδρεύει μέλος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο ορίζε−
ται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Προέδρου
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τη συμμετοχή
ως μελών υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων
Υπουργείων, ανεξάρτητων αρχών, ελεγκτικών ή άλλων
φορέων και Σωμάτων του Δημοσίου, οπότε συνυπο−
γράφει ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός. Με την
ίδια απόφαση ορίζονται εισηγητές από τα μέλη των
επιτροπών ή από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και
γραμματέας αυτών.»
2. Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4213/2013 (Α΄261)
προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:
«Οι άδειες εργασίας που ανανεώνονται σύμφωνα με
το παρόν ισχύουν για έξι μήνες.»
Άρθρο 11
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Παράγραφος 1
Θέματα Φορέων Εκπαίδευσης
1. Μετά το τέλος της περίπτωσης 20 της υποπαραγρά−
φου Θ3 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α΄ 222) όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση
21 ως εξής:
«21. Όπου στις διατάξεις της παρούσας υποπαραγρά−
φου, παραγράφου και άρθρου του νόμου αυτού, προβλέ−
πεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ασφαλιστικά
και φορολογικά ενήμεροι, τα πιστοποιητικά ασφαλι−
στικής και φορολογικής ενημερότητας αναζητούνται,
αυτεπαγγέλτως, από την αρμόδια υπηρεσία του αρ−
μόδιου οργάνου του φορέα που, εκάστοτε, χορηγεί
και επικαιροποιεί την άδεια, κατά το χρόνο έκδοσης ή
επικαιροποίησης αυτής.»
2.α. Μετά το τέλος της περίπτωσης 3 της υποπαρα−
γράφου Θ4 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 ως ισχύει, προστίθεται περίπτωση 4
ως εξής:
«4. Η ανάκληση των υποπεριπτώσεων α΄ και β΄ της πε−
ρίπτωσης 1 και των περιπτώσεων 2 και 3 της παρούσας
υποπαραγράφου, παραγράφου και άρθρου του νόμου
αυτού, επέρχονται οποτεδήποτε (πέραν ή) και εντός
του διδακτικού έτους ή του εξαμήνου εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, ανάλογα με τη διάρθρωση του προγράμ−
ματος σπουδών του φορέα. Με απόφαση του αρμοδίου
κάθε φορά, για τη χορήγηση των άδειων της παρούσας
παραγράφου και άρθρου του νόμου αυτού όπως εκά−
στοτε ισχύει, οργάνου, εγκρίνεται η μετεγγραφή των
μαθητών/ καταρτιζόμενων/ σπουδαστών, που φοιτούσαν
στο φορέα δια βίου μάθησης του οποίου ανακλήθη−
κε η άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
υποπαραγράφου, παραγράφου και άρθρου του νόμου
αυτού, σε άλλον φορέα της αρεσκείας του, με βάση
αίτησή τους που υποβάλλεται στο αποφασίζον, κατά
τα ανωτέρω, για τη μετεγγραφή όργανο εντός δέκα (10)
ημερών από την απόφαση ανάκλησης.»
β. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε γενική και ειδική
διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις της περί−
πτωσης 21 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ΄
του άρθρου πρώτου και της περίπτωσης 4 της υποπα−
ραγράφου Θ4 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, καθώς και οι παράγραφοι 3, 4 και 5
του άρθρου 9 της υπουργικής απόφασης Ζ/3378/1993
(Β΄ 356).
3. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ3 της παρα−
γράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου, χορηγείται σε
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 127
φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώ−
πων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Σ.Ε.Κ.) χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσω−
πα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δια Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.»
Όπου για την αδειοδότηση Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Σχολής Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) αναφέρεται ο Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφεξής νοείται ο
Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης ή Υπηρεσία της
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, αντίστοιχα. Η
ισχύς της παρούσας περίπτωσης άρχεται από την 1η
Νοεμβρίου 2013.
4. Στο άρθρο πρώτο, παράγραφος Θ΄ υποπαράγραφος
Θ.3. περίπτωση 5 του ν. 4093/2012 η υποπερίπτωση «γ΄»,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
γ) για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., οι μέ−
τοχοι ή οι εταίροι του ή τα μέλη των διοικήσεών τους,
δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλ−
λήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού, για δε τις ενώσεις
προσώπων, τα μέλη Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής,
δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλ−
λήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού.»
5. Στο τέλος της υποπαραγράφου Θ.18. της παραγρά−
φου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθε−
ται περίπτωση 7 ως εξής:
«7. Για τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης που διέθεταν ισχύουσα άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας έως την 31η Αυγούστου 2013,
η ισχύς της άδειας αυτής παρατείνεται έως την 31η
Δεκεμβρίου 2013.»
Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης άρχεται από την
1η Σεπτεμβρίου 2013.
6. Η παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρ−
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και οι ιδιωτικές Σ.Ε.Κ. δύνανται
να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, που δεν
περιλαμβάνονται στις ειδικότητες των Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ.
του παρόντος νόμου.»
Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης άρχεται την 1η
Οκτωβρίου 2013.
7. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄της παρ. 1 του άρθρου
25 του ν. 4186/2013 προστίθεται η φράση «των ΕΠΑ.Λ.».
8. Η παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«5. Οι απόφοιτοι των φορέων της παραγράφου 1 του
άρθρου 17, εκτός του Κολλεγίου, λαμβάνουν Βεβαίωση
Επαγγελματικής Κατάρτισης και είναι δυνατόν, εφό−
σον το επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις ισχύουσες
προϋποθέσεις ανά ειδικότητα, να συμμετάσχουν σε
εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες διεξάγονται ετήσια,
το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, από τον Εθνικό Ορ−
γανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά μό−
νας ή και σε συνεργασία με τα Επαγγελματικά Επιμε−
λητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις αποτελεί το
φορέα, που εφαρμόζει τις διαδικασίες πιστοποίησης
προσόντων, για τη χορήγηση Πτυχίου ή Διπλώματος
Ειδικότητας. Κατά περίπτωση, στην οργάνωση και δι−
εξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης, δύνανται να
συμμετέχουν και Υπουργεία που χορηγούν αντίστοιχες
άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, για όσες ειδικότητες
υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση. Οι επιτυχόντες στις
εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπό−
μενο Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδικότητας, αποκτούν και την
αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέ−
πεται από την κείμενη νομοθεσία για το συγκεκριμένο
επίπεδο προσόντων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που εκ−
δίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
βάσει προγραμματικών συμφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με
τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις επιστημο−
νικές ενώσεις, εφόσον αυτές οι συμφωνίες υπάρχουν,
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζεται ειδικά το σύστημα πιστοποίησης αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων των
αποφοίτων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)
και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), στο
οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και
τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο χρόνος διεξαγωγής
και η διαδικασία των εξετάσεων, η οργανωτική δομή,
ο τύπος των χορηγούμενων τίτλων και βεβαιώσεων,
καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέ−
ταστρων πιστοποίησης και του ανταποδοτικού τέλους
για την έκδοση του χορηγούμενου τίτλου. Με την ίδια
απόφαση συνιστάται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κεντρική Εξετα−
στική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), με συμμετοχή μελών του διοικητικού
συμβουλίου, στελεχών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή και στελεχών,
επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων του δημόσιου ή ιδι−
ωτικού τομέα της ημεδαπής, εκπροσώπων Υπουργείων,
επαγγελματικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών φορέ−
ων, κοινωνικών εταίρων, επιστημονικών ενώσεων για τη
διενέργεια των εξετάσεων και την εισήγηση στο Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιό−
τητές του και αφορούν στην πιστοποίηση της αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Σ.Ε.Κ. και
Ι.Ε.Κ., συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου
χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη δι−
ενέργεια των εξετάσεων, των οποίων η συγκρότηση και
ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και καθορίζεται το
ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσης όλων
των ανωτέρω, ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνι−
κό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, θέμα που αφορά τις
εξετάσεις πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης των αποφοίτων Σ.Ε.Κ. και I.E.Κ.. Με όμοια
απόφαση καθορίζεται το σύστημα πιστοποίησης της
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των απο−
φοίτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) κατ’
αναλογία και με βάση τα θέματα του εδαφίου ε΄ της
παρούσας παραγράφου, ανατίθεται στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. η
διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης του παρόντος
εδαφίου, συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου
χαρακτήρα, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας τους,
το ύφος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσής τους,
128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικό−
τερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, θέμα που
αφορά στις εξετάσεις πιστοποίησης της συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Κ.Δ.Β.Μ.. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η
οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως καθορίζεται η συγκρότηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ..»
9. Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 προστί−
θενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Από τη δημοσίευση του ν. 4186/2013 το Δίπλωμα
Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτερο−
βάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της περίπτωσης δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 αντιστοιχεί στο
Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 του
παρόντος άρθρου και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής
Κατάρτισης επιπέδου 1 της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 αντιστοιχεί στο Πτυχίο
Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 του παρόντος
άρθρου που χορηγείται στους αποφοίτους των Σ.Ε.Κ..
9. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι
την πιστοποίηση αποφοίτων I.E.Κ. κατά τα άρθρα 23
και 24 του νόμου αυτού, στους αποφοίτους I.E.Κ. πα−
λαιού τύπου που συμμετέχουν επιτυχώς σε εξετάσεις
πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που
διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγείται Δίπλω−
μα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 και Πτυχίο
Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 του παρόντος
άρθρου, αντί των τίτλων της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 και της περίπτωσης α΄
της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992, αντίστοιχα.»
10. Ειδικά, για το έτος 2014, οι εξετάσεις πιστοποίησης
της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 δύνανται να
πραγματοποιηθούν μέχρι δύο (2) φορές σε χρόνο που
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
11. Η περίπτωση β΄της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.
4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παρ. 5
του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 καταργούνται: η αριθμ.
10141/ΙΑ/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονο−
μικών «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» (Β΄3056), καθώς και η
θητεία των μελών και του γραμματέα της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η
οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. ΓΠ/2389/2013 από−
φαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 26 τ. Υπαλλήλων
Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του
Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα/24.1.2013)».
12. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου
44 του ν. 4186/2013 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ) προστίθενται ειδικότητες που προσφέρονται από
τα Ι.Ε.Κ. ήτις Σ.Ε.Κ..»
13. Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193)
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ειδικά, για την Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλι−
ακών Επαγγελμάτων του Επαγγελματικού Λυκείου, ο
καθορισμός του ωρολογίου προγράμματος, του περιε−
χομένου, της διδακτέας και εξεταζόμενης ύλης, καθώς
και τα προσόντα των διδασκόντων των ναυτιλιακών μα−
θημάτων πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
ρυθμίζονται τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτή−
ρα, που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία της
Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
του Επαγγελματικού Λυκείου.»
Παράγραφος 2
Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
1. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 «Ρύθμιση
εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 267)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης τηρείται, με την ευθύνη των
διευθυντών των σχολικών αυτών μονάδων, Ατομικό
Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρ−
τίζεται μετά από τη λήψη ιατρικού ιστορικού και τη
διενέργεια φυσικής εξέτασης ή, εφόσον απαιτείται, και
παρακλινικής εξέτασης. Την ευθύνη συμπλήρωσης του
Α.Δ.Υ.Μ. έχουν οι παιδίατροι ή γενικοί γιατροί ή, σε ει−
δικές περιπτώσεις, παθολόγοι, ανεξαρτήτως μονάδας
ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και
ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προσβασιμό−
τητας είναι δυνατή η συμπλήρωσή του και από άλλους
ιατρούς. Το περιεχόμενο του Α.Δ.Υ.Μ. είναι απόρρητο και
δεν είναι ανακοινώσιμο εκτός των περιπτώσεων ενημέ−
ρωσης των αρμοδίων εκπαιδευτικών και των αρμοδίων
ιατρών−επαγγελματιών υγείας, για τη λήψη μέτρων προ−
στασίας και προάσπισης της υγείας και της ζωής των
μαθητών/τριων, καθώς και για τη στήριξη αυτών στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η κατάρτιση, τήρηση
και χρήση του Α.Δ.Υ.Μ. και η εν γένει επεξεργασία των
δεδομένων που περιέχει το Α.Δ.Υ.Μ. γίνεται υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Με
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Υγείας καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο, οι όροι
και οι προϋποθέσεις κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης,
επεξεργασίας και αξιοποίησης του Α.Δ.Υ.Μ., καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
2. Η περίπτωση β΄της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ.
200/1998 (Α΄161) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόμιση άλλου στοι−
χείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα
εμβόλια, καθώς και του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μα−
θητή.»
3. Η περίπτωση β΄της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ.
200/1998 (Α΄161) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προ−
σκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγι−
ναν τα προβλεπόμενα εμβόλια, καθώς και του Ατομικού
Δελτίου Υγείας Μαθητή.»
4. Οι περιπτώσεις γ΄και ε΄της παρ. 3 του άρθρου 7 του
π.δ. 200/1998 καταργούνται.
5. Στην παρ. 2α΄ του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193)
και στο πρώτο εδάφιο αυτής, διαγράφεται η φράση
«από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου». Στην ίδια
παράγραφο, μετά το πρώτο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο
ως εξής: «Η εφαρμογή των όσων ανωτέρω άρχεται από
το σχολικό έτος 2014−2015».
6. Στην παρ. 2 περίπτωση γ΄ του άρθρου 28 του ν.
4186/2013 (Α΄193) και στο πρώτο εδάφιο αυτής, διαγρά−
φεται η φράση: «ενός περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί−
δευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην
ειδική αγωγή, αναπληρούμενο από άλλον Περιφερειακό
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 129
Διευθυντή Εκπαίδευσης,» και τίθεται η φράση «του Προ−
έδρου του ΚΥΣΕΕΠ, αναπληρούμενου από τον αντιπρό−
εδρο του ίδιου Συμβουλίου,».
7. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από
το σχολικό έτος 2014−2015.»
8. Στην παρ. 19 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 και στο
δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1 εντός των εισαγωγι−
κών, διαγράφεται η φράση «καθώς και για την εισήγηση
θεμάτων, που αφορούν το ΚΥΣΕΕΠ» και τίθεται η φράση
«και φέρει τα θέματα προς συζήτηση στο ΚΥΣΕΕΠ» ενώ
προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Διοικητικοί ή αποσπασμένοι στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικοί δύνανται να προΐστα−
νται των τμημάτων της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής,
καθώς επίσης και να αναπληρώνουν τον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.»
9. Στην παρ. 24 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄
193), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί εφόσον απασχολούνται
τουλάχιστον 16 ώρες εβδομαδιαίως συμπληρώνουν το
προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό ωράριο με διδα−
κτικό υποστηρικτικό έργο στη σχολική μονάδα και κατά
συνέπεια λογίζονται ως πλήρους ωραρίου και λαμβά−
νουν τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές τους, αρχής γε−
νομένης από την έναρξη του σχολικού έτους 2013−2014.
Τα παραπάνω ισχύουν και για εκπαιδευτικούς που προ−
σλαμβάνονται από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης
για τις δομές της ειδικής αγωγής.»
10. Στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 22 του ν. 3699/ 2008
(Α΄ 199) και στο τρίτο εδάφιο αυτής μετά τη φράση «σε
περίπτωση εξάντλησης των πινάκων» προστίθεται η
φράση «κατά περιοχή προτίμησης». Επίσης, στη παρά−
γραφο 2 του ίδιου άρθρου και στο τρίτο εδάφιο αυτού,
μετά τη φράση «επί του συνόλου», διαγράφεται η φράση
«των προσλήψεων» και τίθεται φράση «των δηλωθέντων
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κενών
στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα». Τέλος
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα όσα αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση ισχύ−
ουν από το σχολικό έτος 2013− 2014.»
11. Αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι−
ας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου που
προσλήφθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είναι δυνατόν να διατεθούν με
απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός
της Περιφέρειας, ή με απόφαση του Υπουργού Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων σε άλλη περιφέρεια από αυτή
που τοποθετήθηκαν για την κάλυψη επειγουσών και
άμεσων αναγκών του ίδιου ή άλλων συγχρηματοδο−
τούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με τη σύμφωνη γνώμη
των ιδίων και των αρμοδίων περιφερειακών διευθυντών.
Επίσης, αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης που προσελήφθησαν ως μειωμένου
ωραρίου και υπηρετούν στο πλαίσιο συγχρηματοδο−
τούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, δύνανται να προσλη−
φθούν ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το ίδιο
ή άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στην
ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, εφόσον
το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους. Οι προ−
σλήψεις αναπληρωτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
για το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης, γίνονται
αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Στις προσλήψεις
αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στις οποίες
ακολουθείται ποσόστωση κατά κλάδο και ειδικότητα,
η κατανομή των δηλωθέντων κενών από το Υπουρ−
γείο στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα γί−
νεται κατά τρόπο τυχαίο ανά περιοχή πρόσληψης. Οι
προσλήψεις στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
ΕΣΠΑ, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, γίνονται οποια−
δήποτε στιγμή χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Τα όσα
αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση έχουν έναρξη
από το σχολικό έτος 2013− 2014.
12. Υποψήφιοι αναπληρωτές ΕΑΕ οι οποίοι δεν συ−
μπεριλήφθησαν στους προσωρινούς πίνακες, δύνανται
να συμπεριληφθούν στους οριστικούς πίνακες αναπλη−
ρωτών ΕΑΕ, εφόσον προσκομίσουν μεταπτυχιακό τίτλο
με συνάφεια στην ειδική αγωγή έως την κύρωση των
οριστικών πινάκων. Η παρούσα περίπτωση ισχύει από
το σχολικό έτος 2013−2014.
Παράγραφος 3
Λοιπά Θέματα
1. Η αναστολή ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008
(Α΄ 49) «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και
άλλες διατάξεις» παρατείνεται από τη λήξη της κατά τις
31.12.2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3 του άρθρου 5 της από 31.12.2011 Π.Ν.Π. (Α΄ 268), έως
τις 30.6.2014.
2. Η παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 3653/2008 (Α΄ 49)
εφαρμόζεται και ισχύει από 1.12.2013.
3. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4186/
2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστί−
θενται εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, οι ανήκοντες στην παρούσα κατηγορία
επιτυχόντες δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγω−
γής τους σε μη αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή Πανεπιστη−
μίου ή Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως εάν πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο
ή Τ.Ε.Ι.. Για τη μεταφορά της θέσης κατατίθεται αίτη−
ση του υποψηφίου στο Τμήμα ή τη Σχολή υποδοχής,
συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
αιτιολογούν τους λόγους της μεταφοράς. Η μεταφορά
πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης του οικείου Τμήματος ή Σχολής υποδοχής, κατόπιν
αξιολόγησης των ειδικών προσόντων του επιτυχόντος.
Για τη μεταφορά της θέσης δεν ισχύει ο ποσοτικός
περιορισμός του 5% και οι επιτυχόντες εγγράφονται
στο Τμήμα ή τη Σχολή ως υπεράριθμοι.»
4. Στην περίπτωση 3 της παρ. 7 του άρθρου έκτου
του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) η φράση «Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων» διαγράφεται
και τίθεται στη θέση της η φράση «Με κοινή Απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας».
5. Στο τέλος της παρ. 12α του άρθρου 18 του ν. 3708/
2008 (Α΄ 210), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρ−
θρο 45 παρ. Γ2 του ν. 3773/2009 (Α΄ 120), προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Αθλητές που ήταν ενήλικοι κατά το χρόνο επίτευξης
της διάκρισης, δύνανται να κάνουν χρήση του σχετικού
προνομίου, υπό την προϋπόθεση να έχουν ηλικία έως
τριάντα (30) ετών κατά το χρόνο υποβολής της σχετι−
κής αίτησης για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση ως αθλητές, για τα ακαδημαϊκά έτη 2013−
2014 και 2014−2015.»
130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
6. Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/
2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ως άνω οριζόμενα για το μόνιμο εκπαιδευτικό
προσωπικό των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ εφαρμόζονται
αναλόγως και για το υπό στοιχεία γ΄ και δ΄ της παρού−
σας παραγράφου εκπαιδευτικό προσωπικό.»
Άρθρο 12
1. Οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών
αυξάνονται από 1.1.2014 κατά δώδεκα (12), οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών την 1.1.2014 σε εκατόν
είκοσι τρεις (123) και την 1.7.2015 σε εκατόν τριάντα
(130), με μείωση την 1.1.2014 των οργανικών θέσεων: α)
των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά επτά (7), οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν τριάντα έξι
(136) και β) των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών−Παρέδρων
Εισαγγελιών κατά πέντε (5), οριζομένου του συνολικού
αριθμού τους σε διακόσιες σαράντα τρεις (243).
2.Α. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Ειρηνο−
δικών αυξάνεται από την 1.1.2014 κατά τριάντα πέντε
(35) και ορίζεται συνολικά σε επτακόσιες εβδομήντα
έξι (776).
Β. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων δοκί−
μων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως (Γ΄ 1046/2011), ο οποίος είχε
παραταθεί έως τις 31.12.2013 με τη διάταξη της παρ. 8
του άρθρου 40 του ν. 4111/2013 (Α΄18), παρατείνεται έως
τις 31.12.2014.
Γ. Η ισχύς των πινάκων κατάταξης κατά σειρά επιτυ−
χίας των υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρω−
ση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων,
που προκηρύχθηκε με την 5223/23.1.2009 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ 23), παρατεί−
νεται έως τις 31.12.2014.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται
πριν από τη συμπλήρωση υπηρεσίας ενός (1) δικαστι−
κού έτους στον τόπο όπου τοποθετήθηκε, λόγω διο−
ρισμού. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μετάθεση και πριν
την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,
για υπηρεσιακούς ή σοβαρούς προσωπικούς λόγους,
οι οποίοι πρέπει να βεβαιώνονται ειδικά στην απόφαση
ή αν υποβληθούν αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης ή εάν
υπάρχει κώλυμα εντοπιότητας. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις
κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους υλοποιούνται
μετά τη λήξη αυτού.»
4.Α. Μετά το εδάφιο 1 της παραγράφου 3 του άρθρου
27 του ν. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο 2 ως εξής:
«Οι συμβάσεις κατ’ επίσκεψη ιατρών στα καταστήματα
κράτησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, συνά−
πτονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6
του ν. 2527/1997, για λόγους προστασίας της δημόσιας
υγείας και, της υγείας των κρατουμένων.»
Β. Οι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου υπογραφείσες
συμβάσεις κατ’ επίσκεψη ιατρών στα καταστήματα
κράτησης θεωρούνται έγκυρες και παράγουν όλες τις
νόμιμες συνέπειες.
Άρθρο 13
Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2725/
1999 τροποποιείται ως εξής:
«Οι Α.Α.Ε. μαζί με τον προϋπολογισμό υποχρεούνται να
καταθέσουν και εγγυητική επιστολή τράπεζας που λει−
τουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύψους ίσου με το 5% του
συνόλου των προϋπολογιζόμενων εξόδων και λήξεως
της ισχύος της, έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αγωνι−
στικής περιόδου. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται
με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής για τη νέα
αγωνιστική περίοδο.»
Άρθρο 14
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*01000081001140008* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

Share!