Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας

security.gr-logo-out-default.jpg

Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στο άρθρο 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) υπουργικών αποφάσεων, η διαδικασία που προβλέπεται στους νόμους 2518/1997 (Α΄ 164), 3707/2008 (Α΄ 209) και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις 4892/1/76−γ από 17.5.2010 (Β΄ 664) και 1016/109/183 από 17.2.2012 (Β΄ 606) και το εκδοθέν από τον ΕΟΠΠΕΠ σχετικό κανονιστικό πλαίσιο εξακολουθεί να ισχύει.

Share!