παράταση ανανέωσης των αδειών εργασίας άνευ προσκόμισης τίτλου κατάρτισης ή πιστοποίησης

security.gr-logo-out-default.jpg

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της τροπολογίας με αρ. 941/57 15.11.2013 [που συμπεριλήφθηκε στο ψηφισθέν την 28.11.13 νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4-4-2011)»], όσων εργαζομένων οι άδειες έχουν λήξει ήδη ή πρόκειται να λήξουν εντός ενός μήνα από την δημοσίευση του νόμου, μπορούν να ανανεωθούν εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση ανανέωσης, άνευ προσκόμισης του τίτλου κατάρτισης ή πιστοποίησης.

Το αξιοσημείωτο δε που μετά από επίμονες προσπάθειες, πιέσεις και παρεμβάσεις πέτυχε η ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. είναι  ότι η τροπολογία αναφέρει ότι και για τον ενδιάμεσο χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της ανανέωσης (εφόσον υποβληθεί αίτηση), θεωρείται ότι οι άδειες που έχουν λήξει είναι εν ισχύ, άρα ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κανονικά και νόμιμα. Όσων οι άδειες δεν έχουν λήξει και βαδίζουν προς ανανέωση και οι οποίες λήγουν μέχρι και έξι μήνες από την Δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ανανεωθούν άνευ προσκόμισης του συγκεκριμένου τίτλου κατάρτισης ή πιστοποίησης, με την προβλεπόμενη διαδικασία (προσκόμιση λοιπών δικαιολογητικών) που ίσχυε και πρότερα, όπου και γι’ αυτές εξακολουθεί η ισχύ τους μέχρι της ανανέωσής τους.

Παράλληλα με την τροπολογία με αρ. 954/178 22.11.2013 που περιλήφθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ¨Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων¨(Α΄176)» στο άρθρο έκτο και παρ.11 ψηφίστηκε την 28.11.13 ότι μέχρι την έκδοση υπουργικών αποφάσεων που ορίζει το άρθρο 25 του Ν.4186/2013 εξακολουθεί να ισχύει το κανονιστικό πλαίσιο εξετάσεων που ίσχυε βάσει των προηγούμενων υπουργικών αποφάσεων, άρα δρομολογούνται κανονικά οι διαδικασίες εξετάσεων πιστοποίησης.

Με εκτίμηση για όλους τους συναδέλφους, εργαζομένους ως Ι.Π.Π.Υ.Α. ή Εσωτερική ασφάλεια (in house security)  σε οποιοδήποτε φορέα, οργανισμό ή επιχείρηση.

Αθήνα 03η Δεκεμβρίου 2013

Άνθης Ανδρέας (S.S.M.-C.C.O.)

Αριστούχος στην Διοίκηση Έργων Ιδιωτικής Ασφάλειας (New York College)
Σύμβουλος & Εμπειρογνώμων Ασφαλείας (N.Y.C.)
Πιστοποιημένο Στέλεχος Εμπιστευτικότητας Οργανισμών (B.E.C.C.A.- EUROPE)
Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Ασφάλειας (Α.Μ. Ο.Α.Ε.Δ. / Α.Μ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
Ειδικός (Expert) στην Παροχή Ασφάλειας (D.S.S.- U.S. Department of State)

Share!