ΝΟΜΟΙ ΠΣΕΑ

security.gr-logo-out-default.jpg

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΣΕΑ – ΠΑΛΛΑΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Συνολικά 4 καταχωρήσεις

Ν. 2641/1998 της 10/15 Σεπτ.1998 (ΦΕΚ Α΄211) Παλλαϊκή Άμυνα …
Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις.
(Σχόλια: Ο παρών νόμος κατά το μέρος που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την πολιτική προστασία σε καιρό ειρήνης καταργήθηκε από το εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 30 Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α 102).)
Έκδοση: ΦΕΚ Α΄211 | manager | Λήψεις: 196 | Προβολές: 410 |
Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/23.2.2007) Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής …
Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
(Στην παρούσα ενότητα ενδιαφέρει το άρθρο 41 – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίοδο ειρήνης – Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων)
Έκδοση: ΦΕΚ 42/Α’/23.2.2007 | manager | Λήψεις: 129 | Προβολές: 447 |
Ν. 3013/1-5-2002 (ΦΕΚ-102 Α’) Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας …
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις
(Έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις των Ν.3536/2007, Ν.3613/2007)
Έκδοση: ΦΕΚ-102 Α’ | manager | Λήψεις: 200 | Προβολές: 384 |
Ν.Δ.17/1974 Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) (ΦΕΚ Α΄ 236/1974)
Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης.
Έκδοση: ΦΕΚ Α΄ 236/28.08-02.09.1974 | manager | Λήψεις: 326 | Προβολές: 800 |

 

Share!