Θεσμικό Πλαίσιο

security.gr-logo-out-default.jpg

Θεσμικό Πλαίσιο 

  • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, την εξεταστέα ύλη για την πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας το οποίο δε διαθέτει κάποιο αναγνωρισμένο τίτλο, καθώς και τον τύπο του τίτλου επαγγελματικής πιστοποίησης που χορηγείται από τον ΕΟΠΠΕΠ, αποτελείται από:

 

  • Το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματιών (ΦΕΚ Β 2899 και ΦΕΚ Β 25) οι οποίοι δεν διαθέτουν αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», που ρυθμίζει και περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους, τις διαδικασίες οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων, τον φορέα διενέργειας, το δικαίωμα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τη διαδικασία αξιολόγησης των εξεταζόμενων, το πλαίσιο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι σχετική με τη διαδικασία των εξετάσεων.

 

 

  • Την «Βεβαίωση Επάρκειας» που χορηγείται από τον ΕΟΠΠΕΠ στους επιτυχόντες των εξετάσεων πιστοποίησης που διενεργεί το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και αντιστοιχεί στο «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1» που λαμβάνουν οι επιτυχόντες των Ι.Ε.Κ. εξαμηνιαίας φοιτήσεως για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας». Η Βεβαίωση Επάρκειας αποτελεί τον απαραίτητο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης για την έκδοση της Αδείας Εργασίας τύπου Α΄

Share!