ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Π.Π.Υ.Α.)

security.gr-logo-out-default.jpg

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Π.Π.Υ.Α.)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης μου, σχετικά με τα θέματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ήδη επαγγελματιών και με δεδομένο ότι όσοι ανανεώνουν την άδεια εργασίας τους από την 09.10.2013 θα απαιτείται πλέον με την υποβολή των ανάλογων δικαιολογητικών και προσκόμιση τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης ή της ανάλογης αντίστοιχης πιστοποίησης, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:

Από την 09 Οκτωβρίου 2013 για την ανανέωση άδειας εργασίας κατηγορίας Α’ – Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, απαιτείται η προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης που αποκτάται, ύστερα από επιτυχή συμμετοχή σε Εξετάσεις Πιστοποίησης που διοργανώνονται από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας – ΚΕΜΕΑ (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.  υπ’ αριθμ.4892/1/76-γ’ (ΦΕΚ Α’ 664/17.05.10) και την τροποποιητική αυτής Κ.Υ.Α. υπ.Αριθ. 1016/109/183 (ΦΕΚ.Β’.606/05.03.12).

Συγκεκριμένα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως αποκλειστικά αρμόδιος για την πιστοποίηση των επαγγελματιών της ειδικότητας «Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, αναθέτει την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας επαγγελματιών στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Με την Υπ.Αριθμ. Β/14135 (Συνεδρίασης 24/04.07.2012) απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ.Β.2160/18.07.12)[1] εγκρίθηκε το κανονιστικό πλαίσιο πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», για όσους δηλαδή δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο τίτλο των Ι.Ε.Κ.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι, όσοι διαθέτουν τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, ΔΕΝ απαιτείται να παρακολουθήσουν κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης για να συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης.

Σχετικά με την διαδικασία πιστοποίησης που αναφέρεται σε ήδη επαγγελματίες εργαζομένους στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας, δεν απαιτείται υποχρεωτικά η βεβαίωση κατάρτισης (άρα προηγηθείσας εκπαίδευσης), αλλά η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με ένα από τα παρακάτω αποδεικτικά μέσα: «Νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας ή ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή φορολογικά ή ασφαλιστικά στοιχεία.».

Για τις εξετάσεις του Θεωρητικού μέρους ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει γραπτώς σε 14 ερωτήσεις Γενικών και Ειδικών Γνώσεων από μία δεξαμενή 300 ερωτήσεων, οι οποίες είναι διαβαθμισμένες σε τρεις κατηγορίες ως Απλές, Μέτριες και Δύσκολες.  Ανά κατηγορία υπάρχει και ανάλογη βαθμολόγηση για κάθε ορθή απάντηση.

Ειδικότερα ως «Επιτυχών» στις εξετάσεις πιστοποίησης θεωρείται εκείνος που συγκεντρώνει βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20), μετά την πρόσθεση του τελικού βαθμού του Θεωρητικού μέρους των εξετάσεων και του τελικού βαθμού του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων και τη διαίρεση του αθροίσματος δια του δύο (2).

«Στους επιτυχόντες χορηγείται Βεβαίωση Επάρκειας στην οποία αναγράφεται ο τελικός βαθμός των εξετάσεων πιστοποίησης και η οποία Βεβαίωση Επάρκειας αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 της περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 6 Ν. 2009/1992 όπως ισχύει, της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» των Ι.Ε.Κ., …. Οι εξεταζόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις πιστοποίησης, χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.»[2].

Τα κόστη για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι 100€ υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και 50€ υπέρ ΚΕ.ΜΕ.Α. τα οποία κατατίθενται σε ανάλογους τραπεζικούς λογαριασμούς για τους δύο Οργανισμούς, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας και νέας συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλονται εκ νέου μόνο τα 100€ υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή των επαγγελματιών στις εξετάσεις πιστοποίησης:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις είναι τα παρακάτω:

  1. 1.         Έντυπο αίτησης συμμετοχής (αναρτημένο σε ιστοσελίδα ΚΕ.ΜΕ.Α.).
  2. 2.         Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας.
  3. 3.         Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. ή διαβατηρίου ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής.
  4. 4.         Κάποιο από τα παρακάτω:

– Νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας

– ή ένσημα ασφαλιστικού φορέα

– ή νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών

– ή φορολογικά ή ασφαλιστικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία.

  1. 5.         Πρωτότυπες αποδείξεις τραπεζικής κατάθεσης (συνολικά 150€) στις οποίες πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, ως εξής:

α. Εκατό ευρώ (100€) θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

β. Πενήντα ευρώ (50€) στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕ.ΜΕ,Α. ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ.

 

ΟΙ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ, ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ).

2. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 100€ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 50€ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο διάστημα που ανακοινώνεται από το ΚΕ.ΜΕ.Α. (η εγκυρότητα χρόνου υποβολής προκύπτει από σφραγίδα ταχυδρομείου) ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναρτά το ΚΕ.ΜΕ.Α. σε κάθε εξεταστική περίοδο.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων και τα ονόματα των υποψηφίων ανά εξεταστικό τμήμα ανακοινώνονται μετά την παραλαβή κι επεξεργασία των αιτήσεων από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.).

–          ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ή ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ.

–          Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.

–          ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το δικτυακό τόπο (website) του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και του ΚΕ.ΜΕ.Α. (www.kemea.gr).

Χρονικοί Περίοδοι προετοιμασίας για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης:

Η Χρονική διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών για την κάθε εξεταστική περίοδο προς συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, προσδιορίζεται κατόπιν ανακοίνωσης του ΚΕ.ΜΕ.Α. και Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προ κάθε εξεταστικής περιόδου και έχουν χρονική διάρκεια περί των δέκα ημερών ως προς την υποβολή φακέλου εκάστου ενδιαφερομένου.

Οι συνάδελφοι των οποίων η άδεια χρήζει ανανέωσης στο διάστημα Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2013 πρέπει να συμμετέχουν στην περίοδο εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου 2013 (3η Εξεταστική περίοδος) αν συνυπολογιστεί ο μετά των εξετάσεων χρόνος έκδοσης των αποτελεσμάτων, σε συνδυασμό με τον χρόνο υποβολής του φακέλου τους στα Τμήματα Ασφάλειας της ΕΛ.ΑΣ. ώστε να είναι έτοιμοι έγκαιρα.

Πρόσθετος λόγος προτροπής για συμμετοχή στην 3η εξεταστική περίοδο, είναι καθώς ενημερωνόμαστε και από διαδίκτυο, ότι από τον Οκτώβριο η διαδικασία των Εξετάσεων Πρακτικού Μέρους θα γίνεται πλέον με βίντεο (!) που θα βλέπουν οι εξεταζόμενοι και θα πρέπει να απαντούν σε ερωτήσεις των εξεταστών, οπότε είναι πολύ πιθανό η αλλαγή στη διαδικασία εξέτασης του Πρακτικού Μέρους, να ανεβάσει σημαντικά το βαθμό δυσκολίας της εξέτασης, οπότε ενδέχεται να περιοριστεί το φαινόμενο των υψηλών ποσοστών επιτυχίας.

Για τους λόγους αυτούς ενημερώνω τους συναδέλφους των οποίων η άδεια λήγει μετά από την 09.10.2013,  να μεριμνήσουν ώστε ει δυνατόν να συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου 2013 (3η Εξεταστική Περίοδος).

Τι ισχύει για τα προγράμματα των Ι.Ε.Κ. (Μεταγυμνασιακό 6μηνης διάρκειας ή Μεταλυκειακό διετούς διάρκειας) και το πρόγραμμα κατάρτισης 105 ωρών του ΚΕ.ΜΕ.Α. όσον αφορά τους εργαζομένους που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία;

Δεν είναι υποχρεωτικό όπως ήδη αναφέρθηκε, όσοι διαθέτουν τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης των Ι.Ε.Κ. ή Κ.Ε.Κ. (Σύμφωνα με το (ΦΕΚ 2899/Β/29.10.12) όπως τροποποιήθηκε εν συνεχεία με την υπ’αριθμ. B/21678 (Συνεδρίασης 41/15.11.2012) Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ 25/Β/10.1.13), αλλά είναι υποχρεωτικό ωστόσο αν δεν διαθέτουν άλλο αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο ή βεβαίωση παραγωγικών σχολών (ΕΛ.ΑΣ., Συνοριακών Φυλάκων, Ειδικών Φρουρών, Λ.Σ.) να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, όπου εφόσον επιτύχουν θα τους χορηγηθεί βεβαίωση επάρκειας αντίστοιχη και ίση ως προς τον τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 των Ι.Ε.Κ. (Μεταγυμνασιακού προγράμματος).

Ωστόσο εάν κάποιος συνάδελφος έχει την δυνατότητα (οικονομική και ελεύθερου χρόνου) και την διάθεση να παρακολουθήσει τα ανωτέρω προγράμματα ή θεωρεί ότι αυτά είναι ικανά να τον προετοιμάσουν για τις ανωτέρω εξετάσεις, είναι στην ευχέρειά του να το κάνει.

Ταχύρυθμα σεμινάρια κατάρτισης και προετοιμασίας των ήδη επαγγελματιών για συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης:

Πέραν των περιπτώσεων συναδέλφων με πολύ υψηλή κατάρτιση και δυνατότητα άμεσης συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης, κρίνεται σε κάθε περίπτωση ως έμμεσα δεδομένη η ανάγκη των επαγγελματιών συναδέλφων, για μία έστω ταχύρυθμη προετοιμασία ως προς τις εξετάσεις του θεωρητικού και πρακτικού μέρους, δεδομένου ότι υπάρχει η ανάγκη γνωριμίας με τις ερωτήσεις εκπαίδευσης και την αναζήτηση των ορθών απαντήσεων τόσο για το θεωρητικό (γραπτό δοκίμιο) όσο και για το πρακτικό μέρος (προφορικές εξετάσεις).

Ήδη διάφοροι φορείς εκπαίδευσης έχουν δρομολογήσει ταχύρυθμα φροντιστηριακά μαθήματα λίγων ωρών που αφορούν την προετοιμασία των ήδη επαγγελματιών, διάρκειας από μίας ημέρας έως ολίγων ημερών και χαμηλού κόστους. Οι καταρτιζόμενοι ανάλογα με τις ανάγκες τους καλούνται να επιλέξουν το κατάλληλο ταχύρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, κατάλληλα προετοιμασμένοι. Τα οφέλη των ανωτέρω προγραμμάτων, συνδυάζουν το χαμηλό κόστος με την μικρή χρονική διάρκεια παρακολούθησης των προγραμμάτων από τον πολύτιμο χρόνο των ήδη εργαζομένων συναδέλφων. Επιπλέον παραδίδεται στους συμμετέχοντες και η κατάλληλη ύλη προς μελέτη και προετοιμασία, ώστε αυτοί να δύνανται να μελετήσουν και να προετοιμαστούν ανάλογα, σε δικό τους χρόνο και τόπο (κατ’ οίκον). Ο τρόπος δε εκπαίδευσης των φροντιστηριακών αυτών μαθημάτων, είναι ικανός να προετοιμάσει κατάλληλα τους συμμετέχοντες επαγγελματίες για επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης, ανάλογα με την φιλοσοφία του κάθε προγράμματος.

Επίσης, στα ανωτέρω σεμινάρια προετοιμασίας, γίνονται δεκτές συμμετοχές υποψηφίων, οι οποίοι έχουν ήδη παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, διάρκειας 105 ωρών, σε κάποιον από τους συνεργαζόμενους με το ΚΕ.ΜΕ.Α. φορείς επαγγελματικής κατάρτισης, και οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να επιτύχουν ικανή βαθμολογία στις εξετάσεις.

Τα κριτήρια που θα πρέπει να προσέξουν οι συνάδελφοι, σχετικά με τα εκάστοτε ταχύρυθμα προγράμματα προετοιμασίας από τους διάφορους φορείς κατάρτισης, για τις εξετάσεις πιστοποίησης είναι τα κάτωθι:

  1. 1.         Την Αξιοπιστία του φορέα κατάρτισης.
  2. 2.         Τους Εισηγητές του Σεμιναρίου (εγκεκριμένοι από τους αρμόδιους φορείς και με κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία).
  3. 3.         Την διάρκεια του Σεμιναρίου και το κόστος συμμετοχής ως προς τις ώρες κατάρτισης.
  4. 4.         Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου και την φιλοσοφία του.
  5. 5.         Το ποσοστό εγγύησης επιτυχίας και αποτελεσματικότητας από προηγούμενους καταρτιζόμενους (εάν υπάρχουν στοιχεία).

Περί επιταγών κατάρτισης (Vouchers) για κάλυψη εξόδων Εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εργαζομένων ως Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφαλείας:

Αναμένεται στο εγγύς μέλλον τόσο η εκπαίδευση, όσο και η πιστοποίηση των εργαζομένων, να χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 4,5,6 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Ε.Π. Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. να υλοποιηθεί μέσω «Επιταγών Κατάρτισης (training vouchers)», σε αδειοδοτημένους και σε πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) φορείς επαγγελματικής κατάρτισης, χωρίς να επιβαρυνθούν οι εργαζόμενοι του κλάδου μας.

Ωστόσο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης μεγαλύτερης διάρκειας, ώστε να υλοποιηθεί κατάλληλα η επιταγή κατάρτισης.

Παράλληλα δεν διαφαίνεται η άμεση υλοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας, άρα όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να ανανεώσουν τις άδειες εργασίες τους στο επίμαχο διάστημα θα πρέπει ήδη να έχουν προετοιμαστεί με λύσεις οικονομικές, ταχύρυθμες και εξίσου αποτελεσματικές.

 

Με εκτίμηση για όλους τους συναδέλφους εργαζομένους ως Ι.Π.Π.Υ.Α. σε οποιοδήποτε φορέα, οργανισμό ή επιχείρηση.

Αθήνα 3η Ιουνίου 2013

Άνθης Ανδρέας (S.S.M.-C.C.O.)

Αριστούχος στην Διοίκηση Έργων Ιδιωτικής Ασφάλειας (New York College)
Σύμβουλος & Εμπειρογνώμων Ασφαλείας (N.Y.C.)
Πιστοποιημένο Στέλεχος Εμπιστευτικότητας Οργανισμών (B.E.C.C.A.- EUROPE)
Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Ασφάλειας (Α.Μ. Ο.Α.Ε.Δ. / Α.Μ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
Ειδικός (Expert) στην Παροχή Ασφάλειας (D.S.S.-U.S.Department of State)[1] Όπως τροποποιήθηκε από την Υπ’ Αριθμ. ΓΠ/20007 (Συνεδρίασης 37/19.10.2012) Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ 2899/Β/29.10.12) και εν συνεχεία με την υπ’αριθμ. B/21678 (Συνεδρίασης 41/15.11.2012) Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ 25/Β/10.1.13).

[2] Άρθρα 9.3. και 9.4. της Υπ’ Αριθμ. ΓΠ/20007 (Συνεδρίασης 37/19.10.2012) Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ 2899/Β/29.10.12) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. B/21678 (Συνεδρίασης 41/15.11.2012) Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ 25/Β/10.1.13) εγκρίθηκε το κανονιστικό πλαίσιο πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Share!