Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.ΑΜ-Π.Σ.Ε.Α)

security.gr-logo-out-default.jpg

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΙΚΑΚΗ
Τηλέφωνο:213-1318562, 210-9098562
Φαξ: 213-1318563, 210-9098563
E-mail:psea@minpress.gr

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Ο συντονισμός, εν καιρώ ειρήνης, όλων των ενεργειών των Υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από αυτό για την Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης.
 • Όλες οι ενέργειες στους τομείς ευθύνης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.Δ. 17/1974 και τις κείμενες διατάξεις για:
  Α. Χορήγηση αναστολής κατάταξης σε εφέδρους που επιστρατεύονται.
  Β. Δεσμεύσεις και επιτάξεις.
  Γ. Αντιμετώπιση εν καιρώ ειρήνης των εκτάκτων αναγκών της χώρας και οι αρμοδιότητες και ενέργειες που επιβάλλονται από τα Σχέδια Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που έχει σχέση με θέματα τα οποία αφορούν άμεσα ή έμμεσα στην εθνική άμυνα της χώρας.
 • Ο συντονισμός στα θέματα της Ανώτερης Επιτροπής Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης του ΝΑΤΟ και των Επιτροπών

Η Διεύθυνση ΠΣΕΑ διαρθρώνεται κατά Τμήματα και Γραφεία ως εξής:

 

Τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης

Προϊστάμενος Τμήματος: Παναγιώτα Συριοπούλου
Τηλ.213-1318561, 210-9098561

Αρμοδιότητες Τμήματος:

 • Η κατάρτιση, αναμόρφωση και προσαρμογή σχεδίου προστασίας, κινητοποίησης και δράσης των πολιτικών Δυνάμεων αρμοδιότητας της ΓΓΕ σε καιρό πολέμου ή έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης.
 • Η αποστολή των παραπάνω σχεδίων στις Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Νομαρχιακά Διαμερίσματα και η παροχή οδηγιών σε αυτές, για να καταρτίσουν, με βάση αυτά, αντίστοιχα τοπικά σχέδια ΠΣΕΑ.
 • Η παρακολούθηση, σχολιασμός, συμπλήρωση και αναθεώρηση των σχεδίων αυτών.
 • Ο σχολιασμός σχεδίων άλλων Γενικών Γραμματειών και Υπουργείων στα οποία η ΓΓΕ εμπλέκεται ως συνεργαζόμενη.
 • Η μέριμνα για τη συγκρότηση Μικτών Επιτελικών Επιτροπών ή ομάδων εργασίας από υπαλλήλους των αρμοδίων Υπουργείων, που υποδεικνύονται από αυτά, για τη μελέτη, εισήγηση και σχεδίαση των επί μέρους θεμάτων της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, των οποίων η επίλυση έχει ανάγκη της συνδρομής περισσοτέρων Υπουργείων.
 • Η μέριμνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων, υλικών, εφοδίων και πιστώσεων για υποστήριξη των σχεδίων της ΓΓΕ.
 • Η παρακολούθηση και έλεγχος της ετοιμότητας των σχεδίων ΠΣΕΑ και μέτρων συναγερμού.
 • Η διαδικασία πολιτικής επιστράτευσης του προσωπικού τομέα δράσης του Υπουργείου, δέσμευσης και επίταξης υλικών και μέσων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των σχεδίων ΠΣΕΑ της ΓΓΕ.
 • Η συμμετοχή του Υπουργείου στις ασκήσεις Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης.
 • Η εφαρμογή των σχεδίων σε καιρό πολέμου ή έκτακτης ανάγκης.
 • Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος γενικού ή ειδικού που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη σχεδίαση.

 

 

Τμήμα Πολιτικής Άμυνας

Προϊστάμενος Τμήματος Πέτρος Κορμικιάρης
Τηλ.213-1318564, 210-9098564

Αρμοδιότητες Τμήματος:

 • Η μέριμνα για την οργάνωση, καθοδήγηση και κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας της ΓΓΕ.
 • Η μέριμνα για την προστασία των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας της ΓΓΕ από εχθρικές προσβολές.
 • Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων κατά δολιοφθορών που αποσκοπούν στον επηρεασμό του ηθικού των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας της ΓΓΕ.
 • Η μέριμνα για τη διαφώτιση των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας του Υπουργείου για τη φύση και την έκταση των κινδύνων που διατρέχουν σ’ έναν μελλοντικό πόλεμο, τις μεθόδους και τα μέσα προστασίας τους και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σ’ αυτούς ως ατόμων για την προστασία του συνόλου.
 • Η συλλογή και τήρηση στατιστικών στοιχείων του ανθρώπινου δυναμικού που ελέγχεται από τη ΓΓΕ.
 • Ο χειρισμός των θεμάτων που προβλέπονται από τον κανονισμό Ασφάλειας διαβαθμισμένου υλικού εθνικού και ΝΑΤΟ.
 • Η μέριμνα για την εκπαίδευση των υπαλλήλων της ΓΓΕ και των πολιτικών δυνάμεων που υπάγονται στη δύναμη του, σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης.
 • Η οργάνωση και παρακολούθηση των ανεξάρτητων ιδρυμάτων (ΑΙ) και των Ανεξάρτητων Δημοσίων Ιδρυμάτων (ΔΑΙ) που υπάγονται στη ΓΓΕ που επιστρατεύονται και ανήκουν στις υπηρεσίες της ΓΓΕ και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από αυτή.
 • Ο χειρισμός και συντονισμός θεμάτων Ανωτέρας Επιτροπής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και των επιτροπών αυτής, αρμοδιότητος της ΓΓΕ.
 • Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητος που ανάγεται σε θέματα Εθνικής Άμυνας.

 

 

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου

Προϊστάμενος Τμήματος:
Τηλ.

Αρμοδιότητες Γραφείου:

 • Η τήρηση του αρχείου της ΠΣΕΑ.
 • Η διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.
 • Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης.

 

Share!