ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Π.Π.Υ.Α.)

security.gr-logo-out-default.jpg

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Π.Π.Υ.Α.)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επειδή το τελευταίο διάστημα διαπιστώνουμε ότι διάφορα Μ.Μ.Ε. και φορείς επαγγελματικής κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ενημερώνουν τους εργαζομένους και παράλληλα μέλη της Ομοσπονδίας μας με συγκεχυμένες ενημερώσεις και κάποιες φορές με παραπληροφόρηση, ως προς τις υποχρεώσεις του προσωπικού σχετικά με τους απαραίτητους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την κτήση πρώτης αδείας ή τα χρονικά πλαίσια απόκτησής τους για την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνολικά για τα κάτωθι:

 1.           I.     ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ;
  1. A.        Για όσους επιθυμούν να εκδώσουν για πρώτη φορά άδεια εργασίας, απαιτείται η προσκόμιση τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης, από 01.01.2012 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ.4892/1/76−στ’ από 12-07-10 (ΦΕΚ.Β.1091/19.07.2010), η οποία προέκυψε σε συνέχεια απαίτησης της προηγούμενης Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ.4892/1/76−γ΄ από 17/05/2010 (ΦΕΚ Α’ 664/17.05.10).
  2. B.        Για τους επιθυμούντες να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 του Ν.3707/2008, αναφέρεται ότι «Για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του παρό­ντος νόμου για την ανανέωση των αδειών εργασίας του προσωπικού ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας δεν απαιτείται ο προβλεπό­μενος από την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α’) τίτλος επαγγελματικής κα­τάρτισης.», Άρα είναι σαφές ότι δεν απαιτείται ο προβλεπόμενος τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης, για όσους πρόκειται να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους, μέχρι και την 07.10.2013.

Εφόσον ανανεωθεί η άδεια εργασίας εντός του ανωτέρω διαστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.6 του αυτού νόμου, αυτή ανανεώνεται για πέντε ακόμα έτη.

Καθώς επίσης είναι γνωστό, δεν είναι δυνατόν οποιαδήποτε Υ.Α. να αλλάξει ή να υπερβεί διάταξη Νόμου.

Το θέμα αυτό εξάλλου διευκρινίζει ξεκάθαρα η ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. στην ενότητα Οδηγός του Πολίτη>>Δικαιολογητικά>>Προσωπικό Ασφαλείας, όπου και γίνεται σαφής διαχωρισμός, μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση πρώτης αδείας και αυτών που απαιτούνται για την ανανέωση της άδειας εργασίας τους.

Σας παραθέτουμε την διεύθυνση όπου παρουσιάζεται το αυτούσιο κείμενο από την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. και με τις απαραίτητες διευκρινίσεις ανά περίπτωση αδείας (έκδοση πρώτης άδειας ή ανανέωσης αδείας).

(http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3938&Itemid=646&lang=)

 1.          II.     ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ Κ.Υ.Α. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ;

Όσον αφορά για τους ισχύοντες μέχρι στιγμής έγκυρους τίτλους για την άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α.  υπ’ αριθμ.4892/1/76-γ’ (ΦΕΚ Α’ 664/17.05.10) και την τροποποιητική αυτής Κ.Υ.Α. υπ.Αριθ. 1016/109/183 (ΦΕΚ.Β’.606/05.03.12) για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Α’, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των κατωτέρω τίτλων:

 • § «α. δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας»,
 • § β. πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας» ή αντίστοιχο προς αυτό που χορηγείται μετά από πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4β του Ν.2009/1992, η οποία διεξάγεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).
 • § γ. βεβαίωση – πιστοποιητικό αποφοίτησης από παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή από Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων ή Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας.».

            Ειδικότερα σχετικά με το αναφερόμενο πιστοποιητικό της β’ παραγράφου, ήδη με την υπ.αριθμ.ΓΠ/7630 (Συνεδρίαση 15/9/23.04.12) απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ 1715.Β.17.5.12) εγκρίθηκε ο κανονισμός εκπαίδευσης της ειδικότητας: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» επιπέδου 1 (ΜεταΓυμνασιακό) με καθορισμένη πλέον εκπαίδευση διάρκειας ενός εξαμήνου σε Ι.Ε.Κ.

Τέλος με την Υπ.Αριθμ. Β/14135 (Συνεδρίασης 24/04.07.2012) απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ.Β.2160/18.07.12) εγκρίθηκε το κανονιστικό πλαίσιο πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», ώστε να καλυφθεί και η υποπερίπτωση της παρ.β. περί αντίστοιχης πιστοποίησης ως προς το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «προσωπικό ασφαλείας», για όσους δηλαδή δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο τίτλο των Ι.Ε.Κ.

 1.        III.    ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ;

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αντίστοιχοι τίτλοι που ισχύουν για το Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας συνολικά είναι οι κάτωθι:

 1. 1.    Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» (Ι.Ε.Κ.), χρονικής διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (24 μηνών).
 2. 2.    Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας» (Μεταγυμνασιακό – Ι.Ε.Κ.) χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών. (Το πιστοποιητικό αυτό αφορά Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση και λόγω του κόστους και της διάρκειάς του, ενδιαφέρει κυρίως τους νεοεισερχόμενους εργαζομένους στον κλάδο).
 3. 3.    Βεβαίωση – πιστοποιητικό αποφοίτησης από παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή από Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων ή Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας.
 4. 4.    Αντίστοιχος τίτλος Πιστοποίησης των επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.). Η πιστοποίηση αυτή αναφέρεται σε ήδη επαγγελματίες εργαζομένους στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Διευκρινίζεται για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας, στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συμμετοχή υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης, σύμφωνα με αναρτημένη ανακοίνωση της 20.10.2012 στον ιστοχώρο του ΚΕ.ΜΕ.Α. (www.kemea.gr)  δεν απαιτείται υποχρεωτικά η βεβαίωση κατάρτισης (άρα προηγηθείσας εκπαίδευσης), αλλά η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με ένα από τα παρακάτω αποδεικτικά μέσα: «Νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας ή ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης ή φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία.».
 5.        IV.    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Ενημερώνουμε τους ήδη επαγγελματίες συναδέλφους, ότι από την πρώτη στιγμή που δρομολογήθηκαν οι σχετικές ενέργειες των διαδικασιών κατοχυρωμένης εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εργαζομένων του κλάδου, τέθηκε μεταξύ άλλων ως πάγια και βασική γραμμή της Ομοσπονδίας μας (www.omypae.gr >>> omypae.gr/blog) η χρηματοδότηση των προγραμμάτων να γίνει από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), ώστε να μην επιβαρυνθούν οι ήδη εργαζόμενοι των πενιχρών μισθών και μάλιστα μέσα σε μία περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής κρίσεως.

Μετά λοιπόν από την πρόσκληση του ΚΕ.ΜΕ.Α. από την «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκύπτει ότι τόσο η εκπαίδευση, όσο και η πιστοποίηση των εργαζομένων, πρόκειται να χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 4,5,6 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Ε.Π. Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. και θα υλοποιηθεί μέσω «Επιταγών Κατάρτισης (training vouchers)», σε αδειοδοτημένους και σε πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) φορείς επαγγελματικής κατάρτισης, χωρίς να επιβαρυνθούν οι εργαζόμενοι του κλάδου μας.

 

Τέλος σας ενημερώνουμε, ότι  η Ομοσπονδία μας από την δημοσίευση του Ν.3707/2008 – στον οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονταν και το ζήτημα διασύνδεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος με την κτήση τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης ή πιστοποίησης – έως και σήμερα και με ιδιαίτερη ένταση κατά το τελευταίο διάστημα, επιδιώκει  με συνεχείς παρεμβάσεις της και διαβουλεύσεις με τα συμβαλλόμενα μέρη, τα συναρμόδια υπουργεία και τους συναρμόδιους φορείς, να επιτύχει την υλοποίηση των διαδικασιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εργαζομένων με τον καλύτερο και πλέον ωφέλιμο γι’ αυτούς τρόπο.

Είναι γεγονός ότι ακόμα λαμβάνουν χώρα σημαντικές ζυμώσεις γύρω από τα ζητήματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης, ωστόσο οι εργασίες μας αν και επίπονες και εν μέσω καιρών χαλεπών, είναι αέναες προς διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων στον κλάδο.

Οι πάγιες θέσεις μας σχετικά με τα θέματα εκπαίδευσης, ήταν και είναι:

ü   Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα (Π.Ε.Π./Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.).

ü   Οι φορείς κατάρτισης και πιστοποίησης να πληρούν τις νόμιμες και Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές για την πιστοποίηση προσώπων και προσόντων.

ü   Οι αντίστοιχοι Τίτλοι / Πιστοποιήσεις να είναι Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών και με στόχο έκδοσης Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκής Αναγνώρισης.

ü   Η κάλυψη όλων των δαπανών εκπαίδευσης & πιστοποίησης, να είναι από αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Πόρους Χρηματοδότησης, χωρίς καμία επιβάρυνση των εργαζομένων.

ü   Η παροχή γνήσιας εκπαίδευσης, ικανής να διασφαλίσει το προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του, από τις εξαιρετικά κρίσιμες και επικίνδυνες εποχές που διανύουμε.

ü   Η Αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, με σημαντικά πλεονεκτήματα για το μέλλον των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

ü   Η αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των συνθηκών εργασίας του Ιδιωτικού Προσωπικού Ασφαλείας.

Ελπίζουμε να φανήκαμε χρήσιμοι και να διαφωτίσαμε επαρκώς όλους τους συναδέλφους. που βρίσκονται σε αγωνία σχετικά με τα ζητήματα αυτά, καθώς και να διαφυλάξαμε αυτούς που διατρέχουν κίνδυνο μάταιων δαπανών, από κάθε παραπληροφόρηση της συγκεκριμένης περιόδου.

 

Άνθης Ανδρέας (S.S.M.-C.C.O.)

Αριστούχος στην Διοίκηση Έργων Ιδιωτικής Ασφάλειας (New York College)
Σύμβουλος & Εμπειρογνώμων Ασφαλείας (N.Y.C.)
Πιστοποιημένο Στέλεχος Εμπιστευτικότητας Οργανισμών (B.E.C.C.A.- EUROPE)
Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Ασφάλειας (Α.Μ. Ο.Α.Ε.Δ. / Α.Μ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
Ειδικός (Expert) στην Παροχή Ασφάλειας (D.S.S.-U.S.Department of State)
Γραμματέας Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος (Γ.Ε.Π.Ε.Κ.-ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε.)

Share!