Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.

security.gr-logo-out-default.jpg

ΝΟΜΟΣ 3919 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Άρθρο 1
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας
1. Για την πρόσβαση σε επαγγέλματα και την άσκησή
τους ισχύει η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας (άρθρο
5 παρ. 1 του Συντάγματος).
2. Οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν
στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων επιβάλλεταινα ερμηνεύονται σε αρμονία προς την αρχή της
επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις που προβλέπουν περιορισμούς στην
πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων είναι στενώς
ερμηνευτέες.
Άρθρο 2
Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών
στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων
1. Οι προβλεπόμενοι στην ισχύουσα νομοθεσία περιορισμοί που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων, πέραν εκείνων των επαγγελμάτων για τα οποία
διαλαμβάνεται ρύθμιση στο κεφάλαιο Β΄ του παρόντος,
καταργούνται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από
τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Ως περιορισμοί, κατά την έννοια της προηγούμενης
παραγράφου, νοούνται οι εξής:
α) Η ύπαρξη, δυνάμει προβλέψεως νόμου, περιορισμένου
αριθμού προσώπων τα οποία δικαιούνται να ασκήσουν το
επάγγελμα σε όλη την επικράτεια ή σε ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, είτε ο αριθμός αυτός ορίζεται ευθέως
είτε προσδιορίζεται εμμέσως βάσει πληθυσμιακών ή άλλων κριτηρίων και χορήγηση διοικητικής αδείας για την
άσκηση του επαγγέλματος μόνο προς συμπλήρωση του
αριθμού τούτου.
β) Η εξάρτηση της χορηγήσεως διοικητικής αδείας για την
άσκηση επαγγέλματος από την εκτίμηση της διοικητικής
αρχής ως προς την ύπαρξη πραγματικής ανάγκης προς τούτο, που θεωρείται συντρέχουσα όταν η προσφορά υπηρεσι

Share!